توانمندی های اساتید

دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه در راستای تکمیل بانک اطلاعات خود و برقراری ارتباط موثر با بخش صنعت ، از اساتید این دانشگاه دعوت مینماید در فرم اینترنتی زیر ثبت نام و اطلاعات و حیطه علاقمندی خود برای همکاری با بخش صنعت وارد فرمایند.

فرم ورود اطلاعات توانمندی های اساتید

و یا فرم زیر را دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس sanat.iau.arak@gmail.com ارسال نمایند .

فرم اطلاعات اساتید (excel)