بازدید های علمی دانشجویان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- بازدید دانشجویان کارشناسی مهندسی برق دانشگاه آزاد واحد اراک از پست GIS اراک 6

2- بازدید دانشجویان مقطع دکترا از کارگاه تعمیر و نگهداری ترانسفورماتورهای توزیع شرکت برق استان مرکزی